در این روش، گزینه هایی روی کارت یا داخل پاکت نوشته شده است. شرکت کننده، یکی از آن ها را انتخاب می کند و جایزه خود را بر می دارد. این روش معمولا برای مسابقه های حضوری انجام می شود.