این روش در برنامه های تلویزیونی انجام می شود. جعبه هایی وجود دارد که در داخل آن، یا خود جایزه وجود دارد یا اسم آن.