لیبل اسکرچ آماده

لیبل اسکرچ آماده

لیبل اسکرچ آماده، به صورت عمومی و در ابعاد

کوچکی طراحی شده و در به راحتی بر روی کارت اسکرچ و

لیبل اسکرچ و یا هر محصولی که مد نظر است الصاق می شود.

لیبل اسکرچ آماده در مواقعی که تیراژ پایین و به سرعت

عمل بیشتری نیاز باشد کاربرد دارد، زیرا لیبل اسکرچ های

آماده بدون نیاز سفارش قبلی آماده ارسال می باشد.