در این روش، شماره هایی بر روی توپ یا در داخل توپ قرار دارد که مجری بر حسب حضّاری که وجود دارند، اقدام به برداشتن توپ می کند تا به یک عدد برسد. این روش برای برنامه های حضوری استفاده می شود.