شما باید برای قرعه کشی و اهدای جوایز خود، هدف مشخصی تعیین کنید و بر اساس آن برنامه ریزی نمایید. این اهداف می تواند شامل موارد زیر باشد :

1. فروش

قرعه کشی و اهدای جوایز می تواند به قصد افزایش فروش صورت گیرد. این کار باعث ترغیب مشتری به خرید خواهد شد. اینکه مشتری ببیند، کسانی که از محصول شما استفاده کرده اند ممکن است چه مزایایی در انتظارشان باشد، قطعا در موقع خریدشان، محصول شما را هم در نظر می گیرند.

2. شناساندن

وقتی شرکتی تازه وارد به بازار هستید، قرعه کشی و اهدای جوایز می تواند ایده خوبی برای بمب خبری ایجاد کردن، باشد. هر چه قرعه کشی و اهدای جوایز، بزرگتر و رسانه ای تر باشد، بمب خبر بزرگتری خواهید داشت و بیشتر شناخته می شوید.

3. یادآوری

اینکه به مشتریان خود نشان دهید که هنوز هستید و اینکه خود را در بازار نیز نشان دهید، می تواند یادآور این باشد که بهتر و برتر از بقیه رقبا هستید.

4. نقدینگی

قرعه کشی و اهدای جوایز، وسیله ای برای تامین نقدینگی برای شرکت ها و موسسات می باشد چون از این طریق مصرف کننده را ترغیب به افزایش خرید می کنند.